Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Sunday Jodo, Iaido/Kenjutsu, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago

NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 2:00 – 3:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 3:45 – 5:15 pm CHICAGO NAGINATA KAI Atarashii Naginata & Tendo-ryu Naginatajutsu 5:15 – 7:00 pm   photos taken by: Nikola Ranguelov @nickdotvr