Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Thursday Zazen & Hojo, Iaido/Kenjutsu, Jodo, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

DAIYUZENJI CHICAGO RINZAI ZEN TEMPLE Zazen (seated meditation) 7:00 – 7:45 pm (zazen) JIKISHIN KAGE-RYU HOJO (sword forms) 7:45 – 8:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 8:30 – 9:30 pm NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 9:30 – 10:15 pm CHICAGO NAGINATA Read more…

Saturday Senior Keiko

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu (Jodo, Tanjo, Kusarigama, and Kasumi Shinto-ryu) 7:00 – 9:30 am FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) 9:30 – 11:00 am  

Sunday Jodo, Iaido/Kenjutsu, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 2:00 – 3:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 3:45 – 5:15 pm CHICAGO NAGINATA KAI Atarashii Naginata & Tendo-ryu Naginatajutsu 5:15 – 7:00 pm   photos taken by: Nikola Ranguelov @nickdotvr

Thursday Zazen & Hojo, Iaido/Kenjutsu, Jodo, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

DAIYUZENJI CHICAGO RINZAI ZEN TEMPLE Zazen (seated meditation) 7:00 – 7:45 pm (zazen) JIKISHIN KAGE-RYU HOJO (sword forms) 7:45 – 8:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 8:30 – 9:30 pm NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 9:30 – 10:15 pm CHICAGO NAGINATA Read more…

Saturday Senior Keiko

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu (Jodo, Tanjo, Kusarigama, and Kasumi Shinto-ryu) 7:00 – 9:30 am FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) 9:30 – 11:00 am  

Sunday Jodo, Iaido/Kenjutsu, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 2:00 – 3:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 3:45 – 5:15 pm CHICAGO NAGINATA KAI Atarashii Naginata & Tendo-ryu Naginatajutsu 5:15 – 7:00 pm   photos taken by: Nikola Ranguelov @nickdotvr

Thursday Zazen & Hojo, Iaido/Kenjutsu, Jodo, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

DAIYUZENJI CHICAGO RINZAI ZEN TEMPLE Zazen (seated meditation) 7:00 – 7:45 pm (zazen) JIKISHIN KAGE-RYU HOJO (sword forms) 7:45 – 8:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 8:30 – 9:30 pm NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 9:30 – 10:15 pm CHICAGO NAGINATA Read more…

Saturday Senior Keiko

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu (Jodo, Tanjo, Kusarigama, and Kasumi Shinto-ryu) 7:00 – 9:30 am FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) 9:30 – 11:00 am With Peter Boylan Sensei  

Sunday Jodo, Iaido/Kenjutsu, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 2:00 – 3:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 3:45 – 5:15 pm CHICAGO NAGINATA KAI Atarashii Naginata & Tendo-ryu Naginatajutsu 5:15 – 7:00 pm   photos taken by: Nikola Ranguelov @nickdotvr

Saturday Senior Keiko

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu (Jodo, Tanjo, Kusarigama, and Kasumi Shinto-ryu) 7:00 – 9:30 am FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) 9:30 – 11:00 am With Peter Boylan Sensei  

Thursday Zazen & Hojo, Iaido/Kenjutsu, Jodo, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

DAIYUZENJI CHICAGO RINZAI ZEN TEMPLE Zazen (seated meditation) 7:00 – 7:45 pm (zazen) JIKISHIN KAGE-RYU HOJO (sword forms) 7:45 – 8:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 8:30 – 9:30 pm NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 9:30 – 10:15 pm CHICAGO NAGINATA Read more…

Sunday Jodo, Iaido/Kenjutsu, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago, IL, United States

NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 2:00 – 3:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 3:45 – 5:15 pm CHICAGO NAGINATA KAI Atarashii Naginata & Tendo-ryu Naginatajutsu 5:15 – 7:00 pm   photos taken by: Nikola Ranguelov @nickdotvr