NIsshoku jodo

Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Latest Past Events

Thursday Zazen & Hojo, Iaido/Kenjutsu, Jodo, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago

DAIYUZENJI CHICAGO RINZAI ZEN TEMPLE Zazen (seated meditation) 7:00 – 7:45 pm (zazen) JIKISHIN KAGE-RYU HOJO (sword forms) 7:45 – 8:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 8:30 – 9:30 pm NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 9:30 – 10:15 pm CHICAGO NAGINATA Read more…

Thursday Zazen & Hojo, Iaido/Kenjutsu, Jodo, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago

DAIYUZENJI CHICAGO RINZAI ZEN TEMPLE Zazen (seated meditation) 7:00 – 7:45 pm (zazen) JIKISHIN KAGE-RYU HOJO (sword forms) 7:45 – 8:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 8:30 – 9:30 pm NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 9:30 – 10:15 pm CHICAGO NAGINATA Read more…

Thursday Zazen & Hojo, Iaido/Kenjutsu, Jodo, Naginata

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago

DAIYUZENJI CHICAGO RINZAI ZEN TEMPLE Zazen (seated meditation) 7:00 – 7:45 pm (zazen) JIKISHIN KAGE-RYU HOJO (sword forms) 7:45 – 8:30 pm FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) & Kenjutsu 8:30 – 9:30 pm NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu 9:30 – 10:15 pm CHICAGO NAGINATA Read more…